THÔNG TIN SẢN PHẨM 

ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG
 D5 0.6 3.8   D6 0.6 3.8   D7 0.6 3.8   D7 0.6 3.8
0.7 3.6   0.7 3.6   0.7 3.6   0.7 3.6
0.8 3.4   0.8 3.4   0.8 3.4   0.8 3.4
0.9 3.2   0.9 3.2   0.9 3.2   0.9 3.2
1.0 3.2   1.0 3.2   1.0 3.2   1.0 3.2
1.2 2.6   1.2 2.6   1.2 2.6   1.2 2.6
1.5 2.0   1.4 2.0   1.4 2.0   1.4 2.0
      1.8     1.8     1.8  
      2.0     2.0     2.0  
                             
ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG
D8

0.6 6.8   D8

0.6 6.8   D8

0.6 6.8   D8

0.6 6.8
0.7 6.6   0.7 6.6   0.7 6.6   0.7 6.6
0.8 6.4   0.8 6.4   0.8 6.4   0.8 6.4
0.9 6.2   0.9 6.2   0.9 6.2   0.9 6.2
1.0 4.0   1.0 4.0   1.0 4.0   1.0 4.0
1.2 3.6   1.2 3.6   1.2 3.6   1.2 3.6
1.4 3.0   1.4 3.0   1.4 3.0   1.4 3.0
1.8 4.4    1.8 4.4    1.8 4.4    1.8 4.4 
2.0  4.0   2.0  4.0   2.0  4.0   2.0  4.0
2.5 3.0   2.5 3.0   2.5 3.0   2.5 3.0
                             
ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG   ĐƯỜNG KINH ĐỘ DÀY LỖ TRONG        
D8

0.6 6.8   D8

0.6 6.8   D8

0.6 6.8        
0.7 6.6   0.7 6.6   0.7 6.6        
0.8 6.4   0.8 6.4   0.8 6.4        
0.9 6.2   0.9 6.2   0.9 6.2        
1.0 4.0   1.0 4.0   1.0 4.0        
1.2 3.6   1.2 3.6   1.2 3.6        
1.4 3.0   1.4 3.0   1.4 3.0        
1.8 4.4    1.8 4.4    1.8 4.4         
2.0  4.0   2.0  4.0   2.0  4.0        
2.5 3.0   2.5 3.0   2.5 3.0